Čerpanie eufofondov

Eurofondy NFP I

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.
Železničná 901,
034 81 Lisková

Názov a stručný opis projektu:

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

 • Obstaranie CNC plazmového a kyslíkového rezacieho stroja ARENA 20/60
 • Obstaranie CNC hydraulických tabuľových nožníc SAFAN M-shear 430/10
 • Obstaranie CNC hydraulického zakružovacieho stroja RB 3L CNC)

Názov a sídlo prijímateľa:

CIPI s.r.o., 
Železničná 809, 
034 81 Lisková

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Začiatok projektu 05/2010, Koniec projektu 12/2011

Fotodokumentácia

 • CNC plazmový a kyslíkový rezací stroj ARENA 20/60
 • CNC hydraulické tabuľové nožnice SAFAN M-shear 430/10
 • CNC hydraulický zakružovací stroj RB 3L CNC
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP II

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Modernizácia výrobného procesu prostredníctvom inovatívnych technológií v rozsahu:

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov

Názov a sídlo prijímateľa:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Začiatok projektu 07/2015, Koniec projektu 12/2015

Fotodokumentácia

 • Lakovacia linka na nanášanie tekutých farieb
 • Otryskávací stroj
 • Modulová linka na spracovanie plechu zo zvitkov
 • Dvojkotúčová píla na rezanie hliníkových profilov
 • Informačný plagát

Eurofondy NFP III

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Hlavným cieľom inovácie výrobných procesov v divízii spracovania hliníka je hlavne zrýchlenie výrobných procesov, čo povedie k zníženiu nákladovosti výroby a rastu produktivity, zvýšeniu presnosti a kvality vyrábaných výrobkov a k zníženiu energetickej náročnosti procesu výroby. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie technologickej medzery prostredníctvom inovácie výrobných procesov opracovania hliníka, pričom výsledkom projektu z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú 3 inovované procesy – vysekávanie, rezanie, ohraňovanie a nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch vďaka 2 novým pracovným miestam.

Inovatívne postupy budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom 3 obstarávaných technológií:

 • CNC vysekávací stroj
 • Laserové rezacie centrum
 • CNC Ohraňovací lis

Výška nenávratného finančného príspevku: 483 067,93 €

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát

Eurofondy NFP IV

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Bystrická cesta 2761, 034 01
Ružomberok

Názov a stručný opis projektu:

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobnej prevádzke spoločnosti CIPI, s.r.o.

Projekt bude realizovaný v dvoch hlavných aktivitách:

 • Zabezpečenie energetických auditov v MSP
 • Implementácia opatrení z energetických auditov


Hlavnými cieľmi projektu spoločnosti CIPI sú:

 • podpora energetickej efektívnosti prostredníctvom implementácie opatrení z energetického auditu
 • zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky a zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov

Zmluvná výška nenávratného finančného príspevku:

79 032,57 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
www.op-kzp.sk

Fotodokumentácia

 • Informačný plagát

Eurofondy NFP V

Všeobecné informácie

Miesto realizácie projektu:

CIPI s.r.o.,
Ružomberok, Bystrická cesta 2761
Ružomberok, Bystrická cesta 1900

Názov a stručný opis projektu:

Inovácia výrobných procesov spoločnosti CIPI, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inteligentných riešení

Opis projektu:

Projekt je zameraný na inováciu výrobných procesov súvisiacich s výrobou kovových konštrukcií a prvkov pre vetranie a presvetlenie – strešné svetlíky ako aj protihlukové steny. Hlavným cieľom projektu je zásadná zmena výrobného procesu tvarovania a povrchovej úpravy prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií do výroby.

Cieľ projektu bude naplnený vďaka realizácii aktivity „Podpora inteligentných inovácií“ zameranej na nákup 6 logických celkov: Automatické ohýbacie centrum, Zváracie robotické pracovisko, Dátové centrum, Podnikový informačný systém so SMART modulmi, Automatická linka na práškové lakovanie, Dierovacie profilovacie zariadenie. 

Úspešnosť realizácie projektu bude možné sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

 • Počet inovovaných procesov: 2
 • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Zmluvná výška nenávratného finančného príspevku:

1 498 346,29 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.